Vorige pagina | Print artikel

Engelen in de Islam


Vraag: Wat zijn engelen?
Antwoord: Engelen zijn net als de mens een creatie van Allah de Verhevene, echter zij zijn geschapen uit licht. Zij zijn mannelijk noch vrouwelijk. Zij eten en drinken niet. Zij zijn voortdurend bezig met het volbrengen van alle werken die Allah de Verhevene hen heeft opgedragen. Sommige engelen zijn toegewezen om de goede en slechte daden van de mensen op te schrijven, zij worden Kiramoen Kaatebeen genoemd. Andere engelen zijn toegewezen om overledenen in hun graven te ondervragen, zij worden Moenkar en Nakeer genoemd. En weer andere engelen is de taak opgelegd om de Vredesgroet (Salaam) en Zegenbede (Daroed Shareef) aan het Hof van de Heilige Profeet Mohammed sallallahu ta’ala ‘alayhi wa sallam over te dragen. Behalve deze zijn er vele taken die engelen uitvoeren. Er zijn vier engelen die erg bekend zijn:

1. De aartsengel Jibreel ‘alayhis-salam die de openbaringen van Allah de Verhevene aan de profeten en boodschappers verkondigde;
2. De aartsengel Israfeel ‘alayhis-salam die op de Dag des Oordeels op de bazuin zal blazen;
3. De aartsengel Mika’eel ‘alayhis-salam die de bevoegdheid heeft over de weertoestanden en het uitdelen van levensonderhoud;
4. De aarstengel Izra’eel ‘alayhis-salam wiens taak is om de dood te laten intreden door de zielen uit de lichamen te halen.

Er bestaan onnoemelijk veel engelen. Het aantal is alleen bekend bij Allah de Verhevene. Uit overleveringen kunnen we leren dat de engelen in hun totaliteit meer zijn dan al de creaties die Allah de Verhevene heeft geschapen.

Iemand die beweert dat engelen niet bestaan of dat engelen enkel het vermogen van het goede zijn, is een ongelovige (kafir).Vorige pagina | Print artikel